POLITYKA JAKOŚCI

Cele Pracowni Badań Środowiska Pracy „Higiena Pracy” Marek Smoczyński:

• Wykonywanie badań/pomiarów zgodnie z wymaganiami Klienta, udokumentowanymi metodami oraz zasadami wdrożonego systemu zarządzania.

• Spełnianie wymagań Klienta jak też wymagań ustawowych i przepisów prawa.

• Tworzenie i zapewnienie technicznych warunków ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

• Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 i dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji.

• Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

• Stosowanie właściwych metod badawczych, ich walidacji (sprawdzeń pod kątem przydatności do zamierzonego zastosowania).

• Zaangażowanie Kierownictwa w ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, przejawiające się systematycznym śledzeniem efektywności tego systemu, uczestniczeniem w działaniach doskonalących, stałym monitorowaniem technicznych aspektów działania Laboratorium.

• Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, aparatury pomiarowej oraz pomocniczej.

• Uczestnictwo w badaniach biegłości i/lub międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych oraz nawiązywanie kontaktów z instytutami badawczymi, posiadającymi doświadczenie w podobnym zakresie badawczym.

• Stałe szkolenie pracowników z zakresu znajomości wdrożonego systemu zarządzania oraz kompetencji technicznych.

• Zachowanie integralności systemu zarządzania na etapie planowania i wdrażania zmian.

• Zachowanie spójności działania w całej działalności laboratoryjnej.

• Zapewnienie poufności, bezstronności i niezależności Laboratorium przy wykonywaniu badań.

• Stałą poprawę efektywności działań ofertowych, analizowanie skarg oraz badanie zadowolenia Klientów z wykonywanych przez nas usług.

• Ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych między personelem Laboratorium.