PROCEDURY OFERTOWE

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Podniesienie precyzji badań i zwiększenie zakresu identyfikowanych czynników szkodliwych przez Laboratorium Higiena Pracy w oparciu o nowe techniki analityczne i nowoczesne urządzenia.” w ramach RPO Dolnego Śląska – Oś Priorytetowa: 1, Działanie: 1.5, Poddziałanie: 1.5.1, Schemat: 1.5.A.,  zachęcamy do składania ofert przez potencjalnych dostawców. Numer projektu RPDS-01-05-01-02-0085/15.

SPIS ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

L.p.

Data

Nazwa

Treść Zapytania

Rozstrzygnięcie

1.

05.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2016 na mineralizator mikrofalowy z rotorem i naczyniami wraz z spektrometrem emisyjnym z plazmą wzbudzaną mikrofalowo wraz z osprzętem

2.

05.08.2016 r.

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/2016 – formularz ofertowy

3.

16.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2016 na radiometr z czujnikami wyposażonymi w filtry do pomiaru promieniowania optycznego wraz z wzorcowaniem

4.

16.08.2016 r.

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego nr 2/RPO/2016 – formularz ofertowy

5.

26.08.2016 r.

Powtórne Zapytanie ofertowe nr 2 RPO 2016 Radiometr z czujnikami

6.

26.08.2016 r.

Załącznik 1 Formularz ofertowy powtórne zapytanie nr 2 RPO 2016